Tuesday, September 28, 2010

perancanagan pengajaran dan pengajian mikro

1.0 Pengenalan

keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional, jadi disamping dia harus menguasai sumbstansi bidang studi yang diampu, keterampilan dasar mengajar juga adalah merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dia dalam proses belajar mengajar.Dalam bidang pendidikan kemahiran pengajaran dan pembelajaran merupakan kekuatan dan kebersanan dalam menyampaikan ilmu. Ini sering dikaitkan dengan guru yang tidak efiktif kerana penyampaian pengajaran pengajaran dan pembelajarnnya tidak difahami dan tidak menarik minat pelajar. Kebersanan pengajaran penagajaran guru bergantung kepada ilmu guru, gaya penyampaian dan teknik kecekapan dalam pengajaran makro seseorang bakal guru itu perlu melalui prosidur latihan untuk memudahkan bakal guru menghadapi situasi sebenar disekolah. Maka disarankan setiap bakal guru melahirkan diri dalam pengajaran makro.
Pengajaran makro member peluang untuk mempraktikan kemahiran mengajar dalam satu situasi pelajaran yang terancang melalu teknik pengajaran yang sistematik.seterusnya dapat mengurangkan masalah selepas sesi, guru pelatih dapat memahami kesilapan pengajaran mereka dan dapat mengatasi keselipan tersebut disamping mengukuhkan lagi kelebihan kemahiran mengajar meraka. Selain itu dapat meneingkatkan keyakinan guru pelatih dan bersedia untuk menghadapi situasi pengajaran yang sebanar contohnya praktikum dan juga sekolah sebanar.
Pengajaran mikro merupakan suatu teknik simulasi yang bertujuan untuk memberikan guru-guru pelatih pengalaman mengajar serta menguasai kemahiran-kemahairan mengajar dalam satu situasi yang hampir sama dengan aktiviti bilik darjah. Kemahiran-kemahiran mengajar yang penting dan kerap digunakan untuk menjalankan aktiviti pengajaran dalam bilik darjah semasa menjalani latihan praktik di sekolah, dan selepas tamat pengajian.
2.0 Konsep Pengajaran Mikro

Pengajaran mikro merupahkan suatu teknik simuuladi yang bertujuan untuk memberikan guru-guru pelatih pengalaman mengajar serta menguasai kemahiran-kemahirab mengajar dalam satu situasi yang hamper sama dengan aktiviti pengajaran di bilik darjah. Kemahiran-kemahiran mengajar yang dipilih merupakan kemahiran-kemahiran mengajar yang penting dan kerap digunakan untuk menjalankan aktiviti pengajaran dalam bilik darjah semasa menjalani latihan praktik di sekolah dan selepas tamat pengajian. Antara kemahiran-kemahiran mengajar yang biasanya di pilih untuk sesi pengajaran mikri adalah seperti set induksi, penggunaan papan tulis, variasi rangsangan, teknik penyoalan, penuguhan, penerangan,dan alat bantu mengajar.

3.0 Set Induksi

Set induksi adalah sebahagian permulaan sesuatu proses pengajaran dan pembelajarn yang bertujuan untuk membina aliran fikiran pelajran serta menarik minat mereka untuk lebih member tumpuan dan fokus kepada pengajaran dan pembelajaran yang hendak disampaikan. Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang sesuai untuk menyampaikan set induksi atau permulaan pengajaran dan pembelajaran seperti teknek penyoalan, alat bantu mangajar, bercerita, motivasi dan sebagainya, masa yang diperintukan untuk set induksi adalah singkat, biasanya tidak melebihi 5 minit dalam sesuatu masa.

Set induksi merupakan satu proses yang digunakan dalam Set induksi merupakan satu proses yang digunakan dalam permulaan pengajaran, apabila menukar topik, sebelum soal jawab permulaan pengajaran, apabila menukar topik, sebelum soal jawab sebelum pertunjukan slaid atau video dengan tujuan menarik sebelum pertunjukan slaid atau video dengan tujuan menarik perhatian pelajar dan mendorong pembelajaran. Prinsip-prinsip set perhatian pelajar dan mendorong pembelajaran. Prinsip-prinsip set induksi seperti berikut :induksi seperti memfokuskan perhatian pelajar terhadap apa yang hendak di ajarmemfokuskan perhatian pelajar terhadap apa yang hendak di ajarmembentuk satu rangka rujukan semasa pengajaran membentuk satu rangka rujukan semasa pengajaran memberi makna terhadap sesuatu konsep atau makna barumemberi makna terhadap sesuatu konsep atau makna baru merangsang minat dan penglibatan murid merangsang minat dan penglibatan murid meletakkan murid dalam set mental atau keadaan yang sesuai untuk meletakkan murid dalam set mental atau keadaan yang sesuai untuk belajarbelajar menggalakkan pelajar enyertai pelajaran dengan giat.menggalakkan pelajar enyertai pelajaran dengan giat. mewujudkan keadaan ingin tahu dikalangan murid


4.0 Pengukuhan Murid

Merupakan satu teknik mengajaryang digunakan apabila pelajar member jawapan yang betul ataupun menunjukan prestasinya dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Guru memberikan pujian sebagai pengukuhan tingkah laku itu dan menurut skinner, tingkah laku manusia dibahagi kepada dua:

i. tingkah laku responden-tindak balas terhadap stimuli khusus dari alam sekitar. Pembelajaran secara responden akan wujud selepas satu stimuli baru digunakan bersama-sama stimuli lama.
ii. Tingkah laku operan- tingkah laku bukan automatik. Merupakan set yang merangkumi contoh-contoh tingkah laku spesifik, beroperasi dan menghasilkan tindak balas yang dihasilkan adalah memuaskan, peluang mengulang tangkah laku operan ini akan bertambah. Boleh di ajarkan dan dipelajari melalui saty stimuli yang sesuai dan diberi sebaik sahaja wujudnya tingkah laku operan.


Peneguhan boleh berupa positif dan negetif. Penuguhan positif ialah stimuli yang bolah menambahkan keberangkalian berulanganya sesuatu tingkah laku operan seperti member pujian, penghargaan, hadiah dan sebagainya. Digunakan untuk menggalakkan kanak-kanak agar bertingkahlaku positif dan wujud didalam dari diri mereka. Memberi kesan P&P yang berpanjagan dan kekal dalam ingatan mereka

5.0 Kemahiran Penggunaan Papan Tulis

Kemahiran MenyoalKemahiran menyoal boleh menjadi salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang efektif di bilik darjah untuk menggalakkan interaksiantara guru dan murid serta murid dan murid. Penyoalan dapat merangsang murid berfikir secara kritis, analitis, dan mendapat maklum balas yang logik dan tepat. Tambahan pula penyoalan dapat membantu menghubungkan di antara guru dengan murid dan menyatukan ahli-ahli kumpulan melalui interaksi.

5.1 Teknik Menyoal

Pembelajaran boleh dirangsang melalui teknik penyoalan. Teknik ini membolehkan guru menilai maklum balas secara berterusan. Oleh itu,adalah perlu guru merancang terlebih dahulu bentuk soalan yang hendak dikemukakan dan guru tidak harus terikat sepenuhnya dengan soalan-soalan secara spontan. Soalan-soalan yang ada kaitan dengan minat murid juga boleh digunakan.
5.2 Pembelajaran boleh dirangsang melalui teknik penyoalan.

Teknik ini membolehkan guru menilai maklum balas secara berterusan. Oleh itu,adalah perlu guru merancang terlebih dahulu bentuk soalan yang hendak dikemukakan dan guru tidak harus terikat sepenuhnya dengan soalan-soalan secara spontan. Soalan-soalan yang ada kaitan dengan minat murid juga boleh digunakan. Memandangkan penyoalan adalah cara yang berkesan untuk menggalakkan penyertaan murid secara aktif, guru perlu menggunakan soalan sekerap mungkin. Penyoalan boleh digunakan pada peringkat permulaan,perkembangan dan peringkat penutup pelajaran.

5.3 Peringkat Permulaan Pembelajaran

Pada peringkat ini soalan digunakan untuk: mencungkil pengetahuan yang sedia ada pada murid mengaitkan pelajaran lepas dengan pelajaran baru menumpukan perhatian serta minat murid pada pelajaran yang akan dipersembahkan.

5.4 Peringkat Perkembangan Pembelajaran

Pada peringkat ini soalan digunakan untuk: menduga kefahaman murid mengenai bahan pelajaran yang dibincangkan memastikan penyertaan murid yang aktif mengekalkan minat murid serta tumpuan perhatian mereka.5.5 Peringkat Penutup

Soalan pada peringkat penutup digunakan untuk membuat rumusan pelajaran menguji kefahaman murid secara menyeluruh. Pada umumnya turutan menyoal di dalam kelas boleh dijalankan seperti yang berikut:
i. guru mengemukakan soalan kepada murid
ii. guru memberi masa untuk murid menjawab
iii. guru boleh tujukan soalan tersebut kepada semua murid di kelas
iv. guru boleh memanggil murid tertentu menjawab
v. guru memberi perhatian kepada jawapan yang dikemukakan dan seterusnya ajukan

6.0 Kaedah Variasi Rangsangan

Merupakan teknik mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian guru dengan tujuan menarik perhatian dan minat pelajar dalam aktiviti pelajarannya. Dalam proses P&P masa tumpuan pelajar adalah singkat. Mereka akan hilang minat jika akativiti tidak dipelbagaikan. Kemahiran variasi rangsangan meliputi kemahiran mengubah-ubah tingkah laku guru, mempelbagaikan aktiviti pengalihan saluran deria pelajar, menukar corak interaksi antar guru dan pelajar, serta mempelbagaikan kaedah dan teknik mengajar.

6.1 Penggunaan Variasi Rangsangan

Perubahan kaedah dan teknik penyampaian guru haruslah dikaitkan dengan tujuan dan isi pelajaran. Ianya mesti mempunyai perkaitan dengan matlamat am dan kandungan pelajarn yang hendak disampaikan. Perubahan aktiviti pengajaran haruslah lancer dan dikaitkan dengan langkah-langkah penyampaian diantar satu sama lain. Penggunaan alat bantu mangajar untuk mempelbagaikan pengalihan saruran deria haruslah dirangcang dan di sampaikan dengan teknkik yang berkesan. Setiap langakh penyampaian haruslah mengandungi aktiviti yang berbeza. Jika masa penyampaian sesuatu langkah mengajar melebihi 5 mint, corak aktiviti pengajaran haruslah dipelbagai. Guru haruslah mengubag rangsangan berdasrkan maklum balas yang didapati daripada pelajarannya.

6.2 Enam Komponen Kemahiran Variasi
i. komponen perubahan pergerakan langakah guru – guru bergerak ke kiri dan kanan, belakang dan depan semasa mengajar. Ia perlu dilakukan secara perlahan supaya tidak menggangu P&P dan tumpuan kanak-kanak
ii. komponen perubahan pergerakan angota badan guru- guru tidak hanya memggunakan bahagian badan yang baru contohnya tangan untuk menegaskan dan penyampaian
iii. komponen perubahan nada suara- guru tidak menggunakan suara yang mendatar tetapi perlu mengubah nada suara mengikut kepentingan bahan pengajaran
iv. kompenen perubahan focus deria pelajar- perhatian kanak-kanak akan berubah apabila guru mengubag cara mengajar dan menggunakan ABM
v. komponen perubahan bentuk lisan pelajar- kanak-kanak boleh dilibatkan secara lisan contohnya penggunaan bahasa
vi. komponen perubahan bentuk fizikal pelajar- perubahan bentuk fizikal pelajr seperti lakonan, menulis dan simulasi.

7.0 Kemahiran Menerang

Kemahiaran menerang diguanak untuk menyampaikan makliamat, konsep atau isi kandungan pelajaran pada pelajar, biasanya dalam peringkat perkembagan. Semasa menggunakan kemahiran menerang, guru member penerangan kepada pelajar tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh, ilustrasi atau sumner pelajran
Dalam peringkat perancangn ini, guru juga boleh menggunakan kapur tulis untuk menulis isi penting pada papan tulisan supaya pelajar boleh memahami dan mererokodnya dalam buku nota mereka.

7.1 Panduan Penggunaan Kemahiran Menerang

Untuk menggunakan kemahiran menerang dan berkesan, guru hendaklah menahami dan mematuhi beberapa prinsip antaranya adalah guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai. Masa untuk menggunakan kemahiran menerang hendaklah singkat. Pelajar-pelajar akan meras bosan jika penerangan yang panjang lebar oleh guru tanpa henti yang membuat anak muri duduk diam untuk menberi penerangan.

Mengekalkan minat pelajar terhadap penerangan kemahiran variasi rangsangan hendaklah digunakan, terutaman bagi penerapan yang memerlukan masa yang melebihi satu minit. Penerangan haruslah bedasarkan pengetahuan pelajar yang lepas sypaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna. Seterusnya alat bantuan mengajar yang digunakan untuk membantu guru menerangkan sesuatu isi pelajaran hendaklah sesuai serta diuruskan dengan teknik yang berkesan. Selapas aktiviti perancangan, guru hendaklah mengalakan pelajar bertanya mana-mana perkara yang kurang faham.

8.0 Alat Bantuan Mengajar

Untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasakan bahan, guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip seperti bahan-bahan hendaklah dipilih berdasrkan kepada objektif yang ditentukan terlebih dahulu. Kandunganya hendaklah mengandungi fakta tepat serta sesuai digunakan mengikut kebolehan pelajar. Sekirannya buku teks di gunakan sebagai bahan pelajaran, kandungan hendaklah di baca oleh guru terlebih dahulu supaya mengenal pasti kelemahan dalam kandungan yang akan diajarkan. Proses penggunaan bahan pelajar dalam bilik darjah hendaklah dirancang mengikut langkah-lanagkah pelajaran yang disampaikan. Ianya termasuk set induksi seperti menerangkan cara dan tujuan penggunaan bahan pelajaran hendaklah dirancang. Selain itu, aktiviti menilai kebersanan penggunaan bahan-bahan pelajaran hendaklah diadakan. Aktiviti mengandungi aktuviti memerhati, soal jawab atau ujian. Ia bertujuan untuk mengukuhkan pelajaran yang baru disampaikan serta membolehkan guru mengenal pasti kebaikan dan kelemahan penggunaan bahan pelajaran.

9.0 Kemahiaran Penutup

Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus dirancang dengan teliti dan ada dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan kesinambungan dengan pelajaran akan datang.

Tujuan penutup adalah untuk menarik perhatian perhatian pelajar tentang pelajaran perhatian perhatian pelajar tentang pelajaran baru yang dipelajari, mengukuhkan konsep, baru yang dipelajari, mengukuhkan konsep, prinsip atau kemahiran baru, mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dan perasaan pencapaian dan kejayaan dan peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran baru.
10.0 Kaedah Mengajar Dalam Sesuatu Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Ada dua perkataan yang hampir-hampir sama maksudnya dengan kaedah dan ia memang tergolong dalam kaedah juga, iaituteknik dan pendekatan. Mok Soon Seng (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran. Iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Jadi ia merupakan satu set teori yang sistematik. Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mecapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun (Mok Soon Seng 1992). Manakala teknik pula ialah kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Azman Wan Chik (1987) teknik itu apa yang dilihat dalam bilik darjah. Kalau guru mengajar bahasa dengan menggunakan alat-alat komunikasi canggih dalam makmal bahasa, maka itu satu teknik. Sekiranya seorang guru Pendidikan Islam mengajar pelajar menghafaz Al-Qur`an dengan mendengar bacaan dalam pita kaset, maka ini dikatakan teknik.
Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur. Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara yang guru lakukan untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran, maka itu adalah kaedah. Melihat kepada misal-misal yang diutarakan oleh Sharifah Alwiah Alsagoff (1986), Mok Soon Seng (1992), Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1995), Atan Long (1980) dan Mahfudh Salahuddin (1987), nampaknya yang dikatakan kaedah itu ialah yang ada nama, seperti kaedah kuliah, demonstrasi, Socrates, simulasi, inquiri penemuan, Forebel dan sebagainya.
Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Padanya, kaedah mengajar bukanlah tujuan utama pengajaran, tetapi ia merupakan wasilah, iaitu satu jalan untuk mencapai obektif pengajaran.
Demikian juga dengan Hasan Langgulung (1981) mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi apa sahaja cara tiandakan dan aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran maka itu adalah kaedah, walau pun ia tidak mempunyai nama-nama khas, seperti yang dibawa oleh Sharifah Alwiah, Atan Long (1981) dan lain-lain.
Berdasarkan kepada ini bermakna tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua mata pelajaran bagi semua pelajar dalam semua keadaan. Kaedah harus berubah mengikut keadaan masa, tempat dan pelajar. Dengan demikian, guru harus pandai memilih kaedah yang baik, yang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan pelajar.
An-Nashmy (1980) mencadangkan supaya guru memilih kaedah yang boleh memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada kefahaman pelajar yang diajar, malah yang memberi kesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan pelajar. Dengan cara ini pelajar akan memberi tumpuan yang padu dan dapat mengingati pelajaran dengan lebih cepat dan bertahan lebih lama. Untuk mencapai hasrat ini guru haruslah pandai memilih pendekatan yang sesuai dan teknik yang menarik dan ditambah pula dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang canggih dan menarik.
Kaedah pengajaran yang baik ialah yang mempunyai langkah-langkah dan strategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. Di samping itu, matlamat yang hendak dituju juga mestilah terang dan jelas. Strategi pengajaran ialah satu yang sangat penting dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Congelosi (1992) mencadangkan bahawa setiap pengajaran harus terlebih dahulu disediakan rancangannya dan dalam rancangan pengajaran ini harus mempunyai perkara-perkara berikut, iaitu:
1. Tujuan am (learning goal)
2. Objektif pelajar (specific objective)
3. Langkah-langkah pengajaran yang mengandungi aktiviti-aktiviti tertentu untuk menolong pelajar mencapai objektif pelajaran
4. Perlu ada makanisma untuk memantau kemajuan pelajar
5. Penilaian (sumative evaluation) untuk mengukur pencapaian pelajar

Perrott (1986) menerangkan semua aktiviti itu dalam tiga istilah yang lebih mendasar, iaitu Planning,Implementation dan Evaluation. tiga perkara ini dan juga langkah-langkah yang dikemukakan sebelum ini merupakan asas pengajaran yang berkesan, di sampiang pengetahuan yang patut ada pada guru. Langkah-langkah ini disusun demikian rupa untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran sesuatu yang menarik dan berkesan. Ini yang dikatakan pengajaran yang berkesan (effective teaching). Pengajaran dan pembelajaran yang baik, menarik dan berkesan tidak dapat diwujudkan jika tidak memenuhi kriteria tertentu seperti yang dibincangkan di atas. Guru yang mampu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ini ialah guru yang didikasi, mempunyai wawasan yang jelas dan mengajar dengan penuh semangat untuk mencapai objektif yang terancang dengan langkah-langkah yang tersusun dengan menggunakan BBM yang menarik dan dengan pergerakannya yang cukup lincah. Inilah dia guru yang efektif (effective teacher).
“…effective teacher is one who is able to demonstrate the
ability to bring about intended learning goals”. Parrott (1986:5)

Oleh itu, guru haruslah merancang dengan cukup rapi sebelum memasuki kelas. Ini termasuklah strategi pengajaran yang merangkumi isi kandungan, objektif yang hendak dicapai, pendekatan, kaedah dan teknik penyampaian, BBM yang sesuai dan penilaian yang akan dijalankan. Satu yang perlu diingatkan ialah tentang pendidikan Islam atau penerapan nilai Islam. Ini juga harus dirancang dengan saksama. Iaitu apa yang hendak dipesan kepada pelajar, apa nasihat yang akan diberi, apa nilai yang hendak ditonjokan supaya pelajar ikut dan contohi dan sebagainya. Guru harus sedar bahawa mata pelajaran Pendidikan Islam bukan sahaja untuk lulus peperiksaan, tetapi untuk menjadi seorang Islam yang beramal dengan ajaran Islam dengan cara yang betul.
Jadi, penekanannnya ialah penghayatan Islam, bukannya peperiksaan. Kalau guru mengajar terlalu terikat dengan orientasi peperiksaan, guru hanya berjaya menyampaikan ilmu Islam, tetapi gagal memberi pendidikan Islam, iaitu gagal mendidik anak-anak untuk menjadi orang Islam bagi memikul tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah.
Demikian juga dengan istilah guru berkesan (effective teacher). Ia bukan sahaja memberi kesan dalam bidang pelajaran yang diajar, mudah faham dan diminati oleh pelajar, tetapi yang boleh menjadi contoh kepada pelajar dari segala aspek personaliti, kerana personaliti guru mempengaruhi sikap pelajar (Huitt, 1994). Ini termasuklah gaya bercakap, kekemasan berpakaian, penghayatan nilai Islam, penjagaan masa pengajaran (engagement time), ketepatan masa dalam setiap perjanjian, keadilan dalam layanan dan sebagainya. Ini semua mencerminkan guru muslim (Al-Ghazali, 1988; Al-Ibrashy, 1976).

Rujukan

Atan Long (1981). Kaedah am mengajar. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
Hj Daut Yusup (2010) Pengajian mikro.Fakulti Pendidikan Dan Pengajian Bahasa. UNISEL
Mok Soon Seng (1992). Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran
mikro. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.
Rashidi Azizan dan Abdul Razak Habib (1995). Pengajaran dalam bilik
darjah, kaedah & strategi. Kajang: Masa Enterprise.
Sharifah Alwiah Alsagoff (1986). Ilmu pendidikan: pedagogi. Kuala
Lumpur: Heinemann, ctk. 4.

No comments:

Post a Comment